บริการออนไลน์ e-Services

NU Mail
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
e-Document
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
Change Password
เปลี่ยนรหัสผ่าน NU Account
NU-NET Identification
ตรวจสอบ Account (NU Net)
Software License
บริการ Software ลิขสิทธิ์
Zoom Meetings License
จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
NU Map
ระบบค้นหาเส้นทาง
NU Transit
ระบบติดตามรถไฟฟ้า
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
Training
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์