การใช้งานเอกสารดิจิทัล

การทำงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Paperless เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งและรับเอกสาร และมีการเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถเข้าถึงเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งหากใช้งานร่วมกับลายเซ็นดิจิทัล หรือ Digital Signature ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการยืนยันความถูกต้องของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงเอกสารและเพิ่มความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น

การใช้งานลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ในโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
เพื่อใช้ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

1. การสร้างลายเซ็นดิจิทัล (e-Signature) ด้วยโปรแกรม Microsoft Word
2. การติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
3. การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ออกโดย Thai University Consortium (TUC)
4. การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ User Certificate
5. การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ Trust Root CA
6. การสร้างลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
7. การเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Add to Trusted Certificate)
8. การตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)
9. การใช้งานลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
10. การสร้างตรายางดิจิทัล (Stamp) ด้วยโปรแกรม Microsoft Word
11. การนำตรายางดิจิทัล (Stamp) ไปใช้ที่โปรแกรม Adobe Acrobat
12 . ขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การใช้งานลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) บนอุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet)